Kennisbank

Kerk, geloof en hoogbegaafd, een spannende combinatie

Choochem heeft speciaal met het oog op volwassen met kenmerken van hoogbegaafdheid een brochure ontwikkeld met betrekking tot kerk en geloof. Deze brochure werd in 2005 uitgegeven en is hieronder te vinden.

Mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid worstelen vaak met vragen over kerk en geloof – twee weliswaar onderscheiden zaken, die elkaar toch wederzijds beïnvloeden. Na aanleiding van vragen vanuit de ledengroep is Choochem aan de slag gegaan met deze dynamische combinatie. Aan de hand van een enquête is er gekeken hoe de beleving van geloof en de kerk onder mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid is. Er is gekeken in hoeverre er overeenkomsten of zelfs wetmatigheden zijn te vinden in de vragen van de leden met betrekking tot geloof en kerk. Als deze overeenkomsten te vinden zijn, in hoeverre zouden deze overeenkomsten dan toe te schrijven zijn aan hun kenmerken van hoogbegaafdheid, en wat zou er aan deze problematiek gedaan kunnen worden? Door de persoon met kenmerken van hoogbegaafdheid zelf en/of door zijn kerk?

In dit boek komen een aantal punten aan de orde.

  • Het begrip hoogbegaafdheid wordt nader belicht. Hoogbegaafdheid heeft te maken met een hoog I.Q., maar omvat tegelijk meer dan dat, waardoor er als het ware een wat ander menstype ontstaat. Wat kenmerkt een hoogbegaafde en wie is deze persoon eigenlijk?
  • Er wordt gekeken naar de hoogbegaafde binnen het verband van de kerk. Hoe functioneert een hoogbegaafde eigenlijk binnen de kerk?
  • De knelpunten die zich eventueel voordoen bij volwassen hoogbegaafden ten aanzien van kerk en geloof worden in beeld gebracht door middel van een enquête.
  • Vanuit de antwoorden verkregen met de enquête wordt er een algemeen beeld verkregen. Hoe ziet dit beeld er uit?
  • Wat kan je nu met al deze informatie? Wat betekent deze informatie voor de hoogbegaafde? Wat kan jij veranderen en wat kunnen anderen veranderen?
  • Ten slotte deelt een van de schrijfsters een ervaring met ons en wordt ons op ons hart gebonden om “God lief te hebben boven alles, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf”.

Lees hier de brochure.